แบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์ม นักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ.

กิจกรรม

แจ้ง  กรณีใช้โทรศัพท์ ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ปวช.   ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

สาขาวิชา ปวช. ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์  การจัดการโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ปวส. และ ทล.บ.  ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

  สาขาวิชา ปวส. และ ทล.บ.                   รอบเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อ สาขางาน ระดับชั้น ปวส. และ ทล.บ.   รอบเพิ่มเติม
เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์ ม.6
เทคนิคเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี
เทคนิคโลหะ  เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ  ม.6
โยธา โยธา ม.6
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6
เทคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์ 
   
เทคโนโลยียานยนต์ ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์ ทล.บ.
   
   

               

 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบปกติ กรณี สาขาที่เลื่อนสอบ)

ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ จักรยานยนต์ฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า กำลัง ปวส.  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน

                                                                                                                                                          

 

ให้ผู้มี รายชื่อผ่านการคัดเลือก ปริ้นบัตรลงทะเบียนเพื่อชำระเงิน ตามกำหนดเวลา

รายชื่อ นักเรียน  ที่ผ่านการคัดเลือกรอบปกติ

ระดับชั้น  ปวช.  (รอบปกติ) ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ จักรยานยนต์ฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน


รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบปกติประกาศรายชื่อ สาขางาน  ปริ้นบัตรลงทะเบียนยานยนต์ปริ้นบัตรลงทะเบียนตัวถังและสีรถยนต์

 ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ปวช. (รอบปกติ)ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

 สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า ปริ้นบัตรลงทะเบียน

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบปกติ

ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ม.6 (รอบปกติ)ให้วางโทรศัพท์แนวนอน

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ม. 6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ม.6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบปกติ

ระดับชั้น  ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) รอบปกติให้วางโทรศัพท์แนวนอน

   สาขาวิชา  ประกาศรายชื่อ  สาขางาน   พิมพ์บัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์    พิมพ์บัตรลงทะเบียน

 

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาโควตา ที่ยืนยันสิทธิ์

ระดับชั้น  ปวช.  (โควตา)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ จักรยานยนต์ฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์

 ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ปวช. (โควตา)

 สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์

ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ม.6 (โควตา)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ม. 6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ม.6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ 

ระดับชั้น  ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) โควตา

   สาขาวิชา  ประกาศรายชื่อ  สาขางาน   พิมพ์บัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์    พิมพ์บัตรลงทะเบียน

 

Student Information System student, student

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สถิติเยี่ยมชม

85333